Premis Castell d’Alaquàs – 9 d’Octubre

L’Ajuntament d’Alaquàs mitjançant acord plenari de data 27 de setembre de 2012 va aprovar la creació dels Premis Castell d’Alaquàs, guardons que suposen el reconeixement a totes aquelles persones i institucions d’Alaquàs que, de manera més puntual, també destaquen en aspectes o qüestions de gran rellevància en les diferents àrees o temàtiques objecte de ser premiades.

A més la data de lliurament, sempre al voltant del 9 d’Octubre, dia de la Comunitat Valenciana, com a marc simbòlic de pertinença a la nostra Comunitat, per a situar aquests premis en el context dels valors coincidents entre el nostre poble i la Comunitat, d’esforç, constància, dedicació i compromís recognoscibles a la nostra terra.

CATEGORIES

  1. Arts (Que englobaria totes les disciplines artístiques, literàries, pictòriques, dramàtiques, musicals, etc).
  2. Ciència i tecnologia, emprenedoria (Incloses les noves tecnologies, ciències, matemàtiques, etc).
  3. Humanitats i esports. Ciències socials, solidaritat, etc.

JURAT DE CONCESSIÓ DELS PREMIS

PRESIDÈNCIA. Alcaldia de l’Ajuntament d’Alaquàs.

VICEPRESIDÈNCIA. Regidoria de Cultura.

SECRETARIA. Secretaria de l’Ajuntament d’Alaquàs.

VOCALS:

  • Representant de cada grup polític amb representació al Ple Municipal.
  • Direcció de l’Àrea Sociocultural.
  • Direcció del Castell d’Alaquàs.
  • Persones Guardonades en les dues darreres edicions Premis Castell d’Alaquàs.

Cada integrant del jurat té veu i vot excepte la persona que representant a la Secretaria, que únicament actuarà com a secretari/ària de la Comissió per a alçar l’acta de la sessió i assessorar legalment si aquest extrem fóra necessari. De la mateixa manera l’Alcaldia, com a presidència de la Comissió, tindrà vot de qualitat en cas de produir-se un empat.

S’estableix el valencià com a llengua vehicular d’aquests premis.

LLIURAMENT

Aquests premis es lliuraran al Castell d’Alaquàs en un acte obert a la població en general.

El Jurat, constituït a l’efecte de lliurar els premis, decidirà la data exacta per a l’acte, que haurà d’estar pròxima al 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.

REQUISITS DE LES PERSONES CANDIDATES

  • Podran optar a aquest premi totes les persones, col·lectius i institucions d’Alaquàs.
  • Podran optar també les persones, col·lectius i institucions amb una trajectòria vinculada o arrelada al poble d’Alaquàs.

PRESENTACIÓ DE LES PERSONES CANDIDATES

  • Podran proposar a les candidates per a aquest premi, totes les persones, col·lectius i institucions d’Alaquàs.
  • El Jurat convidarà a les persones proposants per a defensar les seues candidatures presentades.

Documentació a presentar i altres:

  • Haurà d’estar obligatòriament empadronada a Alaquàs.
  • Formulari d’inscripció expressant clarament el motiu (puntual o per trajectòria) pel qual es proposa per al Premi [Annex].
  • Currículum (màxim dues fulles) de la persona o col·lectiu que es vol proposar.
  • Obligatorietat d’estar present per a replegar el Premi, exceptuant causes justificades.